תנאי שימוש שירות הזמנות קנאביס

כללי

אתר אינטרנט זה מופעל על ידי בונד ומיועד לאזרחי ישראל בני 18 ומעלה. תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בינך לבין בונד, על כל תנאיו. כל שימוש באתר כפוף לאישור תנאי השימוש.

בונד שומר על זכותו הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את פעילות האתר, וללא הודעה מראש.

תכנים

בתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:

“תכנים” – כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר.

“גולש” – כל גולש לאתר, בין אם הגולש גולש באתר ואו באפליקציה בעצמו או באמצעות אחר.

“משתמש” – כל גולש לאתר ואו באפליקציה אשר בחר להרשם לשירות.

שימוש באתר

השימוש באתר בונד מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לך, הגולש, כפי שהוא, אתר זה נועד עבור שימוש אישי-לא מסחרי בלבד. נאסר לחלוטין כל שימוש מסחרי באתר, או בתכניו. איסור זה חל גם על שימוש בכל אמצעי טכנולוגי עבור שימוש שאינו אישי או שימוש מסחרי, לרבות כל אמצעי טכנולוגי.

המידע באתר בונד אינו מהווה יעוץ רפואי, משפטי, כלכלי או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד. בכל שאלה יש להתייעץ עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה.

על מנת להסיר ספק יצוין, כי כל שימוש שאינו מותר יגרור הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך, זאת, בגין הפרת זכויות יוצרים ורישיון השימוש.

קניין רוחני

למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר כל הזכויות שמורות לבונד. הזכויות שמורות בכל הקשור אל כל רכבי האתר, לרבות כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור.

נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא, טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור.

חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר בונד.

מידע אישי

במסגרת הגלישה באינטרנט, מועברים בצורה אוטומטית פרטי מידע בין שרתי האינטרנט ולבין המחשב בו משתמש הגולש. פרטים אלה לרוב אינם מזהים אישית, וכוללים מידע על מערכת ההפעלה, באיזה דפדפן מנסים ליצור קשר עם השרתים, ומהי שפת המשתמש. נתונים אלה ונתונים נוספים המועברים אוטומטית, מועברים כחלק מהתקשורת האוטומטית שמטרתה להעביר את המידע בצורה הנכונה והמיטבית משרתי האכסון של אתר האינטרנט עד למחשב של הגולש.

מידע זה אינו נשמר באופן סדיר על ידי בונד, אך בונד שומרת על זכותה לעשות שימוש במידע זה לצרכים סטטיסטיים ולשמור את המידע הסטטיסטי בהתאם לצרכיה. כמו כן, בונד שומרת לעצמה את הזכות לשמור עותק ו/או גיבוי של המידע הסטטיסטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

משתמש אשר בחר להרשם הסכים לתנאי השימוש ולאיסוף מידע נוסף אודותיו בהתאם לשדות אשר מילא כגון: שם משתמש, אימייל, מספר טלפון וכדומה. במהלך הזמנה מבית מרקחת באתר המשתמש מאשר לאיסוף מידע אשר חיוני להשלמת ההזמנה.

אבטחה

בונד נוקטת באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בו.

תניית שיפוט בלעדית

מובהר בזאת כי הגולש מצהיר ומסכים כי בכל מקרה של סכסוך בינו לבין בונד או מי מנציגיה, עובדיה, או מי מטעמם, תהיה סמכות בלעדית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב ולו בלבד. כל התדיינות משפטית או אחרת תהיה בפני בית המשפט המוסמך, כאמור לעיל.

שיפוי

המשתמש יחויב לשפות את בונד או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שיגרמו להם – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

אחריות

הגולש מצהיר ומסכים לדברים הבאים:

א. הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי שימוש אלה, על כל סעיפיהם, נספחיהם וקישוריהם.

ב. מובהר בזאת כי האמור באתר אינו ייעוץ רפואי ואו רוקח, אינו ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בכל נושא שהוא. יש להתייעץ עם מומחה בכל תחום מבוקש, ולא להסתמך על האמור באתר ואו באפליקציה.

ג. הגם שבונד פועלת שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי אין לו כל טענות כנגד האתר בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר.

14. נגישות

14.1. האתר משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, ושמה לעצמה כמטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם.
14.2. על אף האמור לעיל, יתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון הולם. בעלי האתר מצרים על אי-הנעימות שעשוי להיגרם עקב כך וממשיכים במאמציהם לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.
14.3. אין קבלת קהל במשרדים, מענה טלפוני ניתן בטלפון: 077-805-2020 בשעות 10:00 עד 16:00. אמצעים נוספים ליצירת קשר– עמוד צור קשר
14.4. אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
14.5. התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
14.6. הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפן כרום.
14.7. האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
14.8. מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.
14.9. לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – כללי

 1. הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.
 2. ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.
 3. המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו, לרבות כל מידע רפואי שיימסר על ידו, וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 4. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש בעת מילוי פרטים אישיים בטפסים באתר, יהיו כפופים לתנאי שימוש אלו.
 5. במסגרת פעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת. מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.מידע זה מועבר אוטומטית, ואין לבונד כל אחריות לגביו או לכל שימוש בו על-ידי צדדים
 6. שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך הגולש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי החברה, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה אין ולא תהיה לחברה או לאתר כל אחריות לגביו או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים.
 7. אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש). אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים. אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם בשום שלב (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).
 8. אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהתראות באתר בונד.
 9. האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.
 10. בונד לא יספקו מידע מפורט על המשתמש, למעט בכל אחד מהמקרים הבאים:
  א -  אם צו בית משפט או החוק מחייב לעשות זאת.
  ב -  במידה ובונד תקבל התראות לנקיטת הליכים משפטיים בעקבות פעולות שנעשו על ידי המשתמש לרבות בעניינים הנוגעים למחלוקות, טענות, תביעות, דרישות או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין המשתמשים (אם קיים) במקרה של מחלוקת בין המשתמש לבונד.
  ג -  במידה ובונד תחליט לארגן את פעילותה במסגרת חברה אחרת או לחילופין במקרה של מיזוג עם גוף אחר, בונד תוכל להעביר את פרטי המשתמש בתנאי שהחברה או הגוף האחר יקבל עליו את פרטי מדיניות פרטיות זו.ד -  במידה  וקיים חשש או טענה מצד בונד כי המשתמש ביצע שימוש שאינו חוקי או ביצע מעשים שיכולים להקל, לסייע או לעודד ביצוע של מעשים חוקיים וכן במידה וקיים חשש שהמשתמש ביצע או יבצע מעשים שיכול ויפגעו בבונד, בחברות הקשורות אליה או במי מטעמה.ה - במידה ויימצא או יעלה חשד כי המשתמש הפר חלק או את כל תנאי התקנון של בונד או של אחד משותפיה.ו -  לצורך פעילותה השוטפת של בונד לרבות העברת פרטים על המשתמש לעובדי החברה, לשותפים או משווקים קשורים, בכפוף לשמירה על תנאי הפרטיות. המשתמשים משארים בזאת לבונד להעביר את פרטיהם כאמור ומוותרים על דרישות וטענות עתידיות.
 11. משמעות מילוי טופס ההרשמה היא כי הנרשם מסכים כי המידע המפורט של הנרשם וכל הנתונים שייווצרו על סמך ניתוח הפרטים הללו וכל מידע שהחברה יודעת ו / או תדע אודותיו יישמר באחד ממאגרי המידע של החברה. מאגרי מידע מרובים או מאגרי מידע המייצגים את החברה, והמידע ישמש למטרות הבאות. :א. למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרה ליצור קשר עם הנרשם בכל דרך שהיא, לרבות בדואר ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות כתיבה, מודפסת, טלפון, פקס, מחשב או אמצעי אחר). ב. לעידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר הקשור לנושאי שיווק.ג. לצרכים פנימיים, כגון הצורך בחקירת תלונות ו / או ביקורות. ד. לצרכי דיוור, שיווק ופרסום, לרבות באמצעות \\\"עוגיות\\\". שימוש כזה במידע של הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם כי מידע כאמור ייחשב כקניין של החברה, והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בדבר השימוש ו / או הבעלות במידע כאמור, לרבות טענות המוגשות על פי חוק הגנת הפרטיות משנת 1981.החברה לא תפר את התחייבותה לפרטיות או תפר את פרטיות המשתמשים עקב כל מידע המוגדר בחוק המחשבים מס 1995. מידע זה יזהה את המשתמש או יתבצע מעקב אחר אחרים, ומידע זה נובע משימוש רגיל בשיטות תקשורת אלקטרונית, בדגש על תקשורת מחשבים.